ПРАВИЛА за вътрешно подаване на сигнали в „Унитраф” АД и за последващи действия по тях съгласно ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ