Финансиране от Европейски Съюз

Днес 04.03.2024 г. в изпълнение на договор за БФП № BG-RRP-3.004-2040-C01 фирма Унитраф АД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции“.

Подробно описание на предметът на процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да изтеглите от тук: линк за сваляне

Начална дата на процедурата е 04.03.2024 г., крайна дата за получаване на офертите е 11.03.2024 г.