logo_op_brand_bg

На 16.09.2022 г., „УНИТРАФ“ АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0653-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В проектното предложение са включени инвестиции за:

1.Доставка и монтаж на Енергийно ефективна изолационна система в производствено хале – външни прозорци

2.Изграждане на топлоизолационна система на под към земя в производствено хале

3.Доставка и монтаж в производствено хале на енергоспестяваща осветителна система

4.Доставка и монтаж в производствено хале на секционна индустриална врата – 2 броя

Общата сума на инвестицията е в размер на  246 050 лв, от които 123 025.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (123 025.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране) и 123 025.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.